جديدترين ها

سنسور القایی XS

سنسور القایی XS

سنسور القایی XS ، XS612B1PAL2 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

سنسور القایی XS

سنسور القایی XS

سنسور القایی XS ، XS630B1PAL2 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

سنسور القایی XS

سنسور القایی XS

سنسور القایی XS ، XS7D1A1PAL2 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

سنسور فتو الکتریک يکطرفه

سنسور فتو الکتریک يکطرفه

سنسور فتو الکتریک يکطرفه ، XUX5ARCNT16 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

واحد کنترل

واحد کنترل

واحد کنترل ، LUCB32FU ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

 رله آندر ولتاژ کلید هوایی فیکس

رله آندر ولتاژ کلید هوایی فیکس

 رله آندر ولتاژ کلید هوایی فیکس 100.. 130VDC/AC ، 47382 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

Modicon PLC

Modicon PLC

Modicon PLC ، TM258LD42DT ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

 رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی

 رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی ، SR3B101BD ، کاتالوگ ، ..

0 ریال